Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden (verder: “Voorwaarden”) gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Alucomfort BV en haar wederpartij waarop Alucomfort BV deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Het door de wederpartij vóór of bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven adres, mag door Alucomfort BV als zodanig voor het doen van verklaringen en/of mededelingen aan de wederpartij worden gehanteerd, totdat de wederpartij Alucomfort BV schriftelijk zijn nieuwe adres heeft medegedeeld.

1.3 De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Alucomfort BV, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

1.4 Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene, bijzondere of andere voorwaarden van een wederpartij, hoe ook genaamd, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Alucomfort BV en haar wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

2. Bestellen en tot stand komen van de overeenkomst

2.1 Alle uitingen van Alucomfort BV op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.2 Bestellingen kunnen met vermelding van de klantgegevens, de juiste materiaalnummers en aantallen, per e-mail, via de website van Alucomfort BV of telefonisch worden geplaatst.

2.3 Alucomfort BV behoudt zich het recht voor bestellingen onder een minimum bestelbedrag te weigeren dan wel voor deze bestellingen een toeslag te rekenen. Voorts kunnen aan de acceptatie van bestellingen voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.

2.4 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Alucomfort BV in overleg met de wederpartij trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden aanvaard.

2.5 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Alucomfort BV de bestelling heeft geaccepteerd. Alucomfort BV en haar wederpartij komen uitdrukkelijk overeen dat ook door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra Alucomfort BV de bestelling heeft geaccepteerd. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Alucomfort BV zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email of via de website van Alucomfort BV verstrekt en opgaven, kleurindicaties en specificaties met betrekking tot alle aanbiedingen/producten en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Alucomfort BV is niet aansprakelijk voor kennelijke misschrijvingen.

 

3. Prijzen

3.1 De prijzen in offertes zijn telkens geldig tot de aangegeven datum.  De prijzen op de websites zijn telkens actuele dagprijzen.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Alucomfort BV bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen in euro, inclusief kosten van verpakking, exclusief BTW en wettelijke bijdragen en exclusief kosten van vervoer en verzending. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een  bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.

3.4 Alucomfort BV is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

 

4. Levering

4.1 Alucomfort BV bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de wederpartij bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de wederpartij afgeleverd.

4.2 Indien de wederpartij weigert de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de kosten van het retourneren, de opslag of andere noodzakelijke kosten tot behoud voor rekening van de wederpartij. Voornoemde kosten alsmede de volledige koopprijs worden alsdan direct opeisbaar, onverminderd het recht van Alucomfort BV om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.

4.3 Alucomfort BV behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die Alucomfort BV bij bestellingen in acht neemt, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De wederpartij is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van Alucomfort BV aangevuld of opnieuw gedaan.

 

5. Betaling

5.1 Betaling geschiedt per creditcard, online bankieren of op rekening op nader op de websites uiteengezette voorwaarden. Alucomfort BV behoudt zich het recht voor dat betalingen vooraf worden overgemaakt. Alucomfort BV kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden of beperken.

5.2 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de wederpartij, is voldaan.

5.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de betreffende kaartuitgever van toepassing. Alucomfort BV is geen partij in de relatie tussen de wederpartij en de kaartuitgever.

5.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, netto, te geschieden zonder enige korting, of door middel van storting of overmaking op een door Alucomfort BV aangewezen bank- of girorekening. De op Alucomfort BV bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

5.5 Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een (fatale) betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

5.6 Alucomfort BV behoudt zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.

5.7 Verrekening met vorderingen op Alucomfort BV of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.

5.8 Na overschrijding van een betalingstermijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is op dat moment, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Na overschrijding van een betalingstermijn zal op de nog openstaande niet betaalde bedragen maandelijks een intrestfactuur worden gemaakt met een intrestvoet ten belope van 1% per maand op het totale nog openstaande bedrag tot op de dag van algehele betaling.  Bovendien zal bij gebrek aan betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de wederpartij een forfaitaire vergoeding van 10 % van het factuurbedrag verschuldigd zijn (met een minimum van 250 EUR).  De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. Alucomfort BV kan dan ook nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

5.9 Het risico voor de (on) juistheid van elektronische transmissies alsmede verminking van het elektronische verkeer komt volledig voor rekening van de wederpartij.

5.10. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.11. Onverminderd het bepaalde in lid 6, is de wederpartij in geval van faillissement, aanvraag tot staking van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, (aanvraag tot) toelating tot een wettelijke schuldsaneringsregeling of ondercuratelestelling van de wederpartij, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.

 

6. Retourrecht

6.1 De wederpartij (niet van toepassing voor de professionele wederpartijen met BTW-nummer) heeft het recht aan de Alucomfort BV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief en dit binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering.  Ingeval de koper-particulier zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Alucomfort BV, Processieweg 7, 3560 Lummen, België.  Dit recht van retour wordt ingeroepen door of een schriftelijke mededeling aan Alucomfort BV of door de geleverde artikelen te retourneren. In beide gevallen behoeft geen opgave van reden te worden gegeven.

6.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct in de originele verpakking zijn geretourneerd, zal het aankoopbedrag door Alucomfort BV uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen worden gecrediteerd.

6.3 Alucomfort BV behoudt zich het recht voor om in geval van door de wederpartij veroorzaakte schade aan geretourneerde artikelen, eventuele kosten in rekening te brengen. Deze kosten dienen door de wederpartij te worden voldaan binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de wederpartij de artikelen heeft geretourneerd.

6.4 Wanneer de door Alucomfort BV afgeleverde artikelen niet binnen de “zichttermijn” van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

6.5 Van het retourrecht zijn uitgesloten voor in opdracht vervaardigde artikelen c.q. artikelen die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de wederpartij,  artikelen die specifiek op een persoon, bedrijf of organisatie zijn toegesneden of voor artikelen die voor een speciale prijs zijn verkocht.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Alucomfort BV, totdat aan alle (betalings-) verplichtingen is voldaan; derhalve met inbegrip van eventuele rente en kosten. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

7.2 Door Alucomfort BV geleverde artikelen die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de geleverde artikelen te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

7.3 Ingeval van faillissement, aanvraag tot staking van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, of indien er gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen, is Alucomfort BV gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering of terugname laten Alucomfort BV recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet

 

8. Garantie

8.1 De door Alucomfort BV te leveren artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

8.2 De in 8.1 genoemde garantie voldoet aan de wettelijke garantiebepalingen.  De wederpartij kan op geen verdere garantieverplichting in hoofde van Alucomfort BV aanspraak maken dan deze voorzien in de fabrieksgarantie van de verkochte goederen en in bepalingen van dwingend recht inzake garantie, met uitsluiting van om het even welke schadevergoeding.  Alucomfort BV is geen vrijwaring verschuldigd voor verborgen gebreken waarvan zij op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst geen kennis had.

8.3 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij Alucomfort BV worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

8.4 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.3 gestelde voorwaarden is voldaan, Alucomfort BV het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van Alucomfort BV. Indien het artikel ouder is dan 1 jaar en Alucomfort BV kan het artikel niet meer repareren of heeft het desbetreffende artikel niet meer op voorraad, dan biedt Alucomfort BV de mogelijkheid om een vervangend artikel aan te schaffen.

8.5 Deze garantie is niet van toepassing indien:

  • het artikel bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade en een dergelijke schade is ontstaan;
  • wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht dan wel getracht is wijzigingen aan te brengen;
  • sprake is van gebreken die ontstaan zijn als gevolg van of voortvloeien uit foutief, oneigenlijk of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
  • het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
  • het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan;
  • sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen enz.;
  • Alucomfort BV niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

8.6 Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

8.7 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

9. Persoonsgegevens

9.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Alucomfort BV opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Alucomfort BV de gegevens voor interne marketingdoeleinden.  Alucomfort BV  hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.

9.2 Wanneer Alucomfort BV gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

9.3 Alucomfort BV kan gegevens van onafhankelijke derden betrekken ter waarborging van de kredietwaardigheid van de wederpartij, resp. aan onafhankelijke derden ter beschikking stellen. Dit houdt ook in de overgave van het incasseren van vorderingen aan incasso-ondernemingen.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Alucomfort BV met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.

10.2 Alucomfort BV is niet aansprakelijk voor eventueel door haar verstrekte (technische) adviezen, fouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

10.3 Alucomfort BV is niet aansprakelijk voor schade die een wederpartij mocht lijden bijgevolg het niet, niet-tijdig of niet-volledig leveren van producten, indien dit het gevolg is van storingen in het bedrijf van Alucomfort BV ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden, mobilisatie, oorlog, overstromingen, onlusten, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor levering onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van producten door derden en andere onvoorziene omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een overeenkomst vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken. Indien zich een dergelijke omstandigheid mocht voordoen, ontslaat dit Alucomfort BV van een eventueel overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schade of interesten kan doen gelden. Ingeval van overmacht zal Alucomfort BV daarvan onverwijld mededeling doen aan de wederpartij.

10.4 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Alucomfort BV beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

10.5 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Alucomfort BV beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van het desbetreffende verzonden factuur.

10.6 De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Alucomfort BV of zijn ondergeschikten.

 

11. Risico-overgang

11.1 Het risico van verlies of beschadiging van artikelen die onderwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

 

12. Opschorting en ontbinding

12.1 Alucomfort BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te (doen) ontbinden indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot staking van  betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd; indien de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; indien de wederpartij enige wettelijke of contractuele verplichting niet nakomt; indien de wederpartij nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, indien de wederpartij overgaat tot staking of overdacht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf.

12.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Alucomfort BV op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Alucomfort BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

12.3 Alucomfort BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

13. Informatievoorziening

13.1 Deze uitvoerige Algemene Voorwaarden van Alucomfort BV zijn raadpleegbaar op de website voor elke wederpartij en kunnen zodoende voor sluiting van het contract worden bekeken. Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze Voorwaarden door Alucomfort BV al dan niet elektronisch aan de wederpartij aangeboden. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

13.2 Alucomfort BV stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar:

  • haar vestigingsadres en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel
  • de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs
  • de wijze en kosten van aflevering en betaling
  • het adres waar klachten kunnen worden ingediend indien dat anders is dan haar vestigingsadres.

13.3 Indien wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat Alucomfort BV niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

 

14. Verjaring

14.1 Tenzij in deze Voorwaarden anders bepaald, verjaren vorderingsrechten van de wederpartij uiterlijk na één jaar na het ontstaan daarvan.

 

15. Overig

15.1 Overname van teksten en/of afbeeldingen uit Alucomfort BV websites is, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, verboden.

 

16. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Alucomfort BV is het Belgische Recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) wordt uitgesloten.

16.2 Ten aanzien van geschillen die tussen Alucomfort BV en haar wederpartij mochten ontstaan is uitsluitend de rechtbank van Hasselt bevoegd.  Elk geschil zal enkel in het Nederlands worden geregeld.

16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.