Privacy Policy

Gegevensbescherming en privacyverklaring Alucomfort BVBA:

Alucomfort BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze
privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent
ons privacy beleid, kunt u terecht op volgende emailadres:
info@alucomfort.be.

Uw persoonlijke gegevens die U ons heeft doorgegeven, worden in code
omgezet en zijn beveiligd tegen misbruik. Onze veiligheidsserver-software SSL
biedt de hoogte beveiliging en behoort bij de beste op het gebied van veilige
online-handel. Al uw persoonlijke gegevens zoals naam en adres worden
versleuteld door onze veiligheids-software. Deze informatie kan bij
verzending via internet niet worden gelezen door onbevoegden. Bij
versleuteling worden de door U ingevoerde karakters omgezet in een code,
waardoor de overdracht via internet op een veilige manier kan gebeuren.

Verwerkings- doeleinden

Alucomfort BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten
voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van
bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit).

 

Wij verwerken ook uw gegevens ten behoeve van de verzending van e-mailreclame, voor zover u ons uw e-mailadres bij een offertevraag of bestelling ter beschikking heeft gesteld.  U kan dit op elk moment herroepen door een mail te sturen naar info@alucomfort.be

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Ter uitvoering van de contractuele
afspraken met de klant heeft Alucomfort een aantal gegevens nodig.
Daarnaast kan Alucomfort ook een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben om onze
klanten de meest optimale, persoonlijke service te bieden. Hierbij staat de
privacy van onze klanten voorop. Tenslotte kan er ook een wettelijke
verplichting zijn om gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld in geval van
vermoeden van fraude.

Overmaken aan derden

Alucomfort BVBA stelt uw persoonlijke gegevens enkel ter beschikking aan derden voor hetgeen noodzakelijk voor een correct klanten- en orderbeheer, indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of om onze wettelijke belangen te garanderen. De bescherming van uw persoonlijke gegevens zijn erg
belangrijk voor ons en staan op de eerste plaats.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard
gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te
voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en
overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en
kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten
verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen
de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1
(f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde,
gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen
en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om
een email te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@alucomfort.be.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van
zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van het webanalysedienst Google Analytics.
Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA
94043, USA. Google analytics gebruikt zgn. "cookies". Dat zijn tekstbestanden,
die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de
website mogelijk maken. De door de cookies verzamelde informatie over uw
gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgegeven aan een
server van Google in de VS en daar opgeslagen.

In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website, zal uw IP-
adres door Google worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie
of in andere landen, die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de
Europese Economische Ruimte. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-
adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar afgekort. In
opdracht van de gebruiker van deze website zal Google deze informatie
verwerken om uw gebruik van de website te evalueren, om verslagen over de
activiteit op de site samen te stellen en om andere diensten aan de gebruiker
van de website te leveren die verband houden met het gebruik van de website
en internet. Het middels Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-
adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie
voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35,
1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

U kunt het opslaan van cookies voorkomen d.m.v. de juiste instelling van uw browser-software. Wij
wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website voor de volle
omvang zult kunnen gebruiken. U kunt de registratie van de door cookies aangemaakte en op uw
gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de
verwerking van deze gegevens door Google bovendien voorkomen door de via de volgende link
beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de